بيمه درمان و شخص ثالث پاشنه آشیل صنعت بيمه

سهم بالاي بيمه شخص ثالث و درمان در سبد شركت‌هاي بيمه، خطري براي صنعت بيمه كشور محسوب مي‌شود و بايد ديد بيمه مركزي به عنوان سياست‌گذار و نهاد ناظر بر بازار بيمه به همراه شركت‌هاي بيمه بازرگاني چه برنامه‌اي براي متنوع كردن سبد بيمه‌اي انديشيده‌اند كه ريسك ناشي از افزايش بيمه شخص ثالث و درمان را كاهش دهند؟ البته افزايش سهم بيمه‌هاي زندگي از كل پرتفوي بازار بيمه در چهارماه نخست امسال به ميزان 13.8 درصد اميدواركننده به نظر مي‌رسد وليكن ضريب نفوذ بيمه در ايران همچنان فاصله زيادي با ميانگين جهاني دارد.

به گزارش تابناک اقتصادی، در حالي حجم بيمه توليدي در چهارماه ابتدايي امسال با رشدي 20.6 درصدي نسبت به مدت مشابه پارسال به بيش از 76 هزار ميليارد ريال رسيده كه بيمه شخص ثالث 42.4 درصد و بيمه درمان 18.59 درصد از كل حق بيمه توليدشده را به خود اختصاص داده‌ است.

سهم 61 درصد بيمه شخص ثالث و درمان از كل سبد صنعت بيمه‌اي در چهارماه ابتدايي امسال، ضريب خسارت شركت‌هاي بيمه‌اي را افزايش داده به نحوي كه شركت‌هاي بيمه‌اي در اين مدت 46 هزار و 300 ميليارد ريال خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كرده‌اند كه نشان از رشد 31.6 درصدي دارد.

آمارهاي رسمي بيمه مركزي خطر در كمين صنعت بيمه را به خوبي نشان مي‌دهد كه نحوي كه 37.5 درصد از كل خسارت پرداخت شده در اين مدت به بيمه شخص ثالث و مازاد و 36.4 درصد هم به خسارت‌هاي ناشي از بيمه درمان اختصاص دارد كه در مجموع خسارت‌هاي پرداخت شده براي جبران زيان‌هاي ناشي از بيمه شخص ثالث و درمان 73.9 درصد برآورد مي‌شود.

بيمه مركزي مي‌گويد بررسي آمار عملكرد شركت‌ها و رشته هاي بيمه از حيث "نسبت خسارت" در اين مدت نمي‌تواند ارزيابي مطلوبي از عملكرد آنها در دسترس قرار داده و فعاليت واقعي شان را نشان بدهد، چرا كه با گذشت تنها چهار ماه از سال، دريافت كامل حق بيمه هاي مربوط به برخي از بيمه نامه هاي صادره در اين مدت انجام نگرفته و به مرور طي سال وصول خواهند شد. اما نبايد از نظر دورداشت كه نسبت خسارت صنعت بيمه در چهارماه ابتدايي امسال با رشدي 5.1 درصدي نسبت به مدت مشابه پارسال به 60.9 درصد رسيده كه زنگ خطر را براي شركت‌هاي بيمه‌اي كشور به صدا درآورده است.

به ويژه اينكه دو رشته بيمة درمان و بدنه اتومبيل به ترتيب با 119.2 و 71.1 درصد، نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه (با 60.9 درصد) داشتند. پس از اين رشته‌ها، نسبت خسارت دو رشته بيمة حوادث راننده و شخص ثالث- مازاد (با ۵۸/۶ و ۵۳/۸ درصد) بالاتر از اين نسبت در ساير رشته‌هاي بيمه بوده اما پايين‌تر از نسبت خسارت بازار بيمه قرار دارد.

پاشنه آشيل صنعت بيمه

بر اساس تحلیل تابناک اقتصادی در حالي در چهارماه نخست امسال بيمه شخص ثالث و مازاد سهمي 42.43 درصدي از كل حق بيمه توليدي را با 30.23 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه پارسال به خود اختصاص داده كه سهم خسارت پرداختي اين رشته بيمه‌اي از كل خسارت پرداخت شده با 34.82 درصد افزايش به 37.56 درصد رسيده و نسبت خسارت بيمه شخص ثالث و مازاد 53.84 درصد برآورد شده است. از سوي ديگر بيمه درمان با سهم 18.59 درصدي از كل حق بيمه توليدي رشد 7.58 درصدي داشته كه خسارت پرداختي بيمه درمان در چهارماه ابتدايي امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 33.44 درصد بيشتر شده و سهم بيمه درمان از كل خسارت پرداخت شده 36.39 درصد برآورد شده و نسبت خسارت آن به طور نگران‌كننده‌اي به بيش از 119 درصد رسيده است. به اين ترتيب دو رشته بيمه‌اي شخص ثالث و درمان به پاشنه آشيل صنعت بيمه ايران تبديل شده است.

كورسوی اميد با سوم شدن بيمه زندگی

كالبدشكافي آمارهاي صنعت بيمه تا پايان تيرماه امسال البته نشان از احياي بيمه زندگي (عمر) دارد به نحوي كه اين رشته بيمه‌اي در جايگاه سوم از حيث حق بيمه توليدي پس از بيمه شخص ثالث و درمان قرار دارد و سهمي 13.84 درصدي را به خود اختصاص داده كه رشدي 35.61 درصدي را نسبت به چهارماه نخست سال گذشته نشان مي‌دهد. سهم بيمه زندگي (عمر) از خسارت پرداختي در اين مدت 7.62 درصد اعلام شده كه رشد خسارت پرداختي نسبت به حق بيمه توليدي بيشتر است به نحوي كه خسارت پرداخت شده براي بيمه زندگي 46.82 درصد در چهارماه نخست سال 95 نسبت به چهارماه نخست سال 95 رشد داشته وليكن نسبت خسارت اين رشته بيمه‌اي از ميانگين كل صنعت پايين تر بوده و 33.52 درصد برآورد شده است

تاثير رشد اقتصاد بر صنعت بيمه

گذشته از اجباري بودن بيمه شخص ثالث در ايران و انگيزه بالاي بيمه‌گذاران براي بهره‌مندي از مزاياي بيمه درمان، آثار كندشدن نرخ رشد اقتصادي ايران دستكم بر سهم بيمه‌هاي مسئوليت و به ويژه مهندسي در كارنامه صنعت بيمه كاملا مشهود است. به گونه‌اي كه سهم بيمه مسئوليت از كل حق بيمه توليدي در چهار ماه از سال 95 حدود 5.5 درصد و سهم بيمه مهندسي به 1.6 درصد رسيده است.

البته آمارها همچنان نشان از رشد 19.52 درصدي حق بيمه مسئوليت در اين مدت در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته دارد، در حالي كه حق بيمه مهندسي در اين مدت افتي قابل تامل به ميزان 28.44 درصد داشته است. با اين وجود به نظر مي‌رسد بيمه مسئوليت به دليل تنوع بيمه‌نامه‌ها در حوزه‌هاي مختلف براي صنعت بيمه همچنان داراي جذابيت است به ويژه اينكه سهم خسارت پرداختي بيمه مسئوليت نسبت به حق بيمه توليدي پايين‌تر بوده و با رشدي تنها 2.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 3.64 درصد رسيده است. به ويژه اينكه نسبت خسارت بيمه مسئوليت در چهارماه ابتداي امسال منفي 6.74 درصد شده و نسبت خسارت اين رشته بيمه‌اي 40.34 درصد برآورد شده است.

نشانه‌هايي از كندشدن ركود اقتصادي را البته مي‌توان در سهم بيمه مهندسي جستجو كرد به نحوي كه هرچند رشد اين رشته بيمه‌اي در چهارماه نخست امسال منفي 28.44 درصد بوده اما خسارت پرداختي به بيمه مهندسي 32.29 درصد شده كه سهمي نيم درصدي از كل خسارت پرداختي صنعت بيمه را شامل مي‌شود. جذابيت بيمه‌هاي مهندسي براي شركت‌هاي بيمه‌اي وقتي شفاف‌تر مي‌شود كه نسبت خسارت اين رشته بيمه‌اي بسيار پايين بوده و به 18.89 درصد در پايان تيرماه امسال رسيده است.

خسارت بالای بيمه بدنه خودرو

نسبت بالاي خسارت بيمه بدنه خودرو به ميزان 71.12 درصد باعث شده تا اين رشته بيمه‌اي رتبه دوم را از اين حيث بعد از بيمه درمان به خود اختصاص دهد. اين در حالي است كه سهم بيمه بدنه از كل حق بيمه توليدي با رشدي 1.79 درصد تا پايان تيرماه امسال نسبت به پايان تيرماه سال گذشته به 5.03 درصد رسيده، هرچند سهم بيمه بدنه از خسارت پرداختي در اين مدت 5.88 درصد شده كه رشدي 9.71 درصدي را نشان مي‌دهد.

رانندگي پرخطر ايرانيان باعث شده نه تنها بيمه شخص ثالث و بيمه بدنه، براي صنعت بيمه كشور ضريب خسارت را افزايش دهد كه حتي نسبت خسارت بيمه حوادث راننده هم به 58.58 درصد رسيده است. در نمايي ديگر روشن است كه هرچند بازار بيمه توانسته رشدي 17.74 درصدي را از حق بيمه توليدي حوادث راننده را تجربه كند، اما نرخ رشد خسارت پرداختي بابت اين رشته بيمه‌اي 43.23 درصد برآورد شده است.

توضیح اینکه منظور از نسبت خسارت حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق بيمه توليدي بر حسب درصد است و در محاسبه آن مبالغ خسارت هاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه هاي اداري- عمومي دخالت داده نمي شود.جدول زیر سهم رشته های مختلف از حق بیمه تولیدی، خسارت پرداختی و نسبت خسارت در چهارماه نخست بازار بیمه نشان می دهد.


  


[ منبع این خبر سایت تابناک، اقتصادی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر روی این قسمت کلیک کنید ]

جدیدترین اخبار اقتصادی